اخبار

 


چاپ لنتیکولار، تصویری است که از زوایای متفاوت ، تصاویر متفاوتی در آن دیده می‌شود در نتیجه توهمی از حرکت و یا سه بعدی بودن تصویر را ایجاد می نماید.
این تکنولوژی جدید باعث می شود تا مخاطب غافلگیر شده و زمان بیشتری را برای درک پیام برند شما صرف نماید.