اخبار

سفارش دهنده: موزه تدی خرس

آژانس: Supernormalvoice

کره جنوبی 2011

بیش از 1140 خرس در قفس هایی کوچک و کثیف نگه داری می‌شوند تا ازکیسه صفرای آن‌ها برای تولید دارو استفاده شود!

این کمپین تلاش می‌کند تا مردم را در مورد وضعیت نامناسب خرس‌ها آگاه کند.

پوستری بر روی زمین نصب می‌شود که مجهز به سطوحی چسبناک است، با راه رفتن مردم بر روی آن، قسمت های چسبنده تیره شده و میله های قفس بر روی تصویر خرس نمایان می‌شوند . ضمنا مردم می‌توانند با اسکن QR codeکنار پوستر به این کمپین ملحق شوند.