اخبار

این ویدیو که در روزهای اخیر سر و صدای زیادی  به پا کرده است، با هزینه ای اندک و ایده ای بکر، پیام خود را به مخاطبان رساند

 این ویدیو توسط یکی ازبزرگترین انجمن های ضد نژاد پرستی فرانسه به نام کران تهیه شده و در روزهای اخیر سرو صدای زیادی به پا کرده است.  بعد از انتخابات اخیر فرانسه مشکلات نژاد پرستانه رو به افزایش گذاشت. انجمن کران تصمیم گرفت تا با یک حرکت ساده اما عمیقا تاثیر گذار مردم رابه مشارکت برای جمع آوری امضا در این کمپین ضد نژاد پرستانه تشویق کند.

آن ها بر روی بدن مردی سیاه پوست خالکوبی هایی از توهین های نژادپرستانه ترسیم کردند و او را به میان مردم در خیابان های پاریس فرستادند، تصاویر این رویداد را با مصاحبه هایی از افراد مشهور و شهادتنامه های صوتی منطبق، و ویدیوی نهایی را منتشر نمودند.